• تلفن : 88799175 - 021
  • ایمیل: info@gerbiran.ir
ساختمان Elbphil harmonie

ساختمان Elbphil harmonie

ساختمان Elbphil harmonie یک سالن کنسرت در بخش Hefen City در شهر هامبورگ در کشور آلمان است.

سالن کنسرت داخلی که در شکل بالا نشان داده شده است با استفاده از روش room in room ساخته شده و توسط شرکت GERB وجداسازی شده است.

تاریخ

17 خرداد 1394

مجموعه ها

پروژه ها